Liên hệ

Family Planning Specialists
200 Webster Street, Suite 100
Oakland, California 94607
(510) 268-3720

Điện thoại Thời gian:
Thứ Hai 8:30-5:00
Thứ Ba đến Thứ Sáu 8:30-5:30
Thứ Bảy 8:00 – 11:00

Chúng tôi đang ở đây cho bạn – chăm sóc bí mật.An toàn, an toàn và hiện đại tòa nhà văn phòng.

Nhận được hướng dẫn lái xe đến bệnh viện của chúng tôi chi tiết bằng cách nhấp vào bản đồ dưới đây.

Xem bản đồ lớn hơn

Cho cơ hội nghiên cứu, xin vui lòng liên hệ với Jackie (510) 268-3720.